Algemene leveringsvoorwaarden

Dit zijn de algemene leveringsvoorwaarden van John Altman BV ("John Altman BV"). Het adres van John Altman BV is Oudegracht 192 1811 CP  te Alkmaar met het KvK-nummer: 63636190. In deze voorwaarden worden de Klant en John Altman BV samen ook "Partijen" genoemd.

Artikel 1 - Algemeen
1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van John Altman BV.
Daarnaast zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen John Altman BV en de afnemer van de Producten die John Altman BV levert (de "Klant").
2. John Altman BV heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De laatste versie van deze voorwaarden is van toepassing. De Klant en John Altman BV mogen alleen van deze voorwaarden afwijken
als dat schriftelijk is vastgelegd.
3. John Altman BV zal deze algemene leveringsvoorwaarden op verzoek van de Klant kosteloos toesturen. Deze voorwaarden zijn ook te vinden op onze website www.johnaltman.nl.

Artikel 2 - Product
John Altman BV levert Tussendoortjes/snacks als popcorn en noten (de "Producten").

Artikel 3 - Aanbiedingen
1. Elk aanbod van John Altman BV is vrijblijvend en kan door John Altman BV worden herroepen, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is vermeld.
2. Elk aanbod bevat de noodzakelijke informatie zodat het voor de Klant duidelijk is wat haar rechten en verplichtingen zijn, daarnaast wordt in een aanbod indien mogelijk opgenomen:
a. de prijs, exclusief belastingen;
b. een overzicht en specificatie van de Producten;
c. de beoogde datum van levering;
d. de kosten van levering;
e. de kosten van verpakkingsmaterialen;
f. de wijze van betaling;
g. de wijze waarop een overeenkomst tot stand komt.
3. Een aanbod is pas bindend wanneer de Klant schriftelijk met het aanbod instemt op de daarvoor voorgeschreven wijze.
4. John Altman BV kan een door de Klant geaccepteerd aanbod binnen 7 dagen na aanvaarding zonder opgaaf van redenen schriftelijk herroepen. In dat geval komt tussen Partijen geen overeenkomst tot stand.

Artikel 4 - Bestellingen
1. Bestellingen kunnen zowel voor periodieke leveringen als eenmalige leveringen worden gedaan. 
2. Bestellingen kunnen worden geplaatst per e-mail, per telefoon of door het bestelformulier in te vullen.
3. Een bestelling is pas definitief na schriftelijke bevestiging door John Altman BV, tenzij anders is vermeld in het aanbod.
4. Indien een bestelling niet (geheel) geaccepteerd kan worden zal John Altman BV een alternatief aanbod doen. In dat geval wordt de bestelling definitief na schriftelijke acceptatie van het alternatieve aanbod door de Klant.
Algemene Leveringsvoorwaarden
5. John Altman BV behoudt zich het recht voor om een bestelling zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 5 - Aflevering en Transport
1. John Altman BV en de Klant maken afspraken over de aflevering van het Product.
2. John Altman BV bepaalt de wijze van transport, na overleg met de Klant.
3. Als de Klant een afwijkende wijze van transport wenst dan de door John Altman BV voorgestelde wijze, komen de extra kosten daarvan voor rekening van de Klant.
4. Levering zal plaatsvinden binnen 60 dagen anders, behalve als schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Levering vindt plaats Het transport eindigt pas als 2Food het product heeft geleverd aan de eind-afnemer (groothandel, hotel of supermarkt)..
6. De Klant is te allen tijden verplicht om het geleverde aan te nemen. Als de Klant weigert om het geleverde aan te nemen komen de kosten voor extra levering, opslag en bewaring voor rekening van de Klant.
7. Schade die is ontstaan tijdens het transport komt voor rekening en risico van John Altman BV.
8. Leveringstermijnen die door John Altman BV worden gecommuniceerd zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.
9. John Altman BV mag een Bestelling in delen laten bezorgen.

Artikel 6 - Prijs
1. Alle door John Altman BV gecommuniceerde prijzen zijn in euro's, exclusief btw en onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.
2. Alle prijzen zijn inclusief verpakkingskosten, vervoerskosten, verzendkosten en heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.

Artikel 7 - Betaling en incassokosten
1. De Klant kan betalen met , bankoverschrijving .
2. Als de Klant een factuur ontvangt moet deze altijd binnen 30 dagen na factuurdatum betalen.
3. Als de Klant de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. De Klant moet in dat geval de wettelijke handelsrente betalen. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. In geval van verzuim is de Klant alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan John Altman BV. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten € 40,- zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale
incassokosten als volgt:
15% over de eerste € 2.500;
10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
0,5% over het overige deel, met een maximum van € 6.775.
5. De volledige vordering van John Altman BV op de Klant is onmiddellijk opeisbaar als:
a. de Klant een betalingstermijn overschrijdt;
b. de Klant failliet is of in surseance van betaling;
c. de Klant (rechtspersoon) ontbonden of geliquideerd wordt;
d. de Klant (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door John Altman BV geleverde Producten blijven eigendom van John Altman BV totdat de Klant haar betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
2. De Klant zal alles doen wat redelijkerwijs van haar verwacht kan worden om de eigendommen van John Altman BV veilig te stellen.
3. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht John Altman BV zo snel mogelijk daarvan op de hoogte
te stellen. 
4. De Klant geeft hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan John Altman BV om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen van John Altman BV zich bevinden om deze eigendommen mee te nemen in het geval dat zij haar eigendomsrechten wil uitoefenen.

Artikel 9 - Controle en klachtenregeling
1. John Altman BV levert de Producten af met een afleverbon, welke Partijen ondertekenen. De bon geldt als vaststelling van de hoeveelheid geleverde Producten van die levering.
2. De Klant moet direct na de levering onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de Producten klopt met hetgeen Partijen zijn overeengekomen.
3. De Klant moet eventuele zichtbare gebreken of klachten binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan John Altman BV meedelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet de Klant 30 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan John Altman BV meedelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.
4. De Klant is verplicht de gekochte Producten af te nemen bij aflevering van een Bestelling, ook indien een Bestelling (deels) onjuist is. Als de Klant weigert de gekochte producten af te nemen komen de kosten voor extra levering, opslag en bewaring voor rekening van de Klant.
5. Als de Klant op tijd een klacht indient, schort dit haar betalingsverplichting niet op.
6. Als er sprake is van een gebrek zal John Altman BV naar eigen inzicht het Product herstellen, vervangen of de Klant schadeloosstellen, tenzij:
a. de Klant haar klacht niet op tijd kenbaar heeft gemaakt, zoals omschreven in dit artikel;
b. de Producten niet meer te identificeren zijn als afkomstig van John Altman BV;
c. de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onjuiste of ondeskundige behandeling;
d. de Klant de Producten niet op gebruikelijke wijze heeft opgeslagen;
e. John Altman BV niet de mogelijkheid heeft gehad de producten te onderzoeken;
f. de Klant niet aan haar verplichtingen tegenover John Altman BV heeft voldaan, uit welke hoofde dan ook.
7. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van John Altman BV die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 10 - Retour
1. Na toestemming en in overleg met John Altman BV kan de Klant (een deel van) een bestelling retourneren.
John Altman BV zal de Klant de te volgen procedure mededelen.
2. De Klant verzorgt de retourzending voor haar eigen rekening en risico.
3. John Altman BV zal na ontvangst van een retourzending de geretourneerde Producten direct controleren
en het aankoopbedrag binnen 30 dagen terugstorten als de Producten:
a. niet zijn gebruikt;
b. niet zijn beschadigd; en
c. nog in de originele verpakking zitten.
4. Met het doorverkopen, verhuren of het anderszins in gebruik nemen of geven van de Producten vervalt het recht op retour.

Artikel 11 - Garantie
1. Op alle Producten geeft John Altman BV een garantie van half jaar.
2. Geen garantie wordt gegeven als sprake is van één van de situaties, genoemd in lid 5 van het artikel "Controle en klachtenregeling".
3. John Altman BV heeft het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de garantie na te komen door reparatie, een vervangend product te leveren of door de factuurwaarde terug te storten. Terug storting van de factuurwaarde kan alleen op het rekeningnummer waarvan de factuur is voldaan.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. John Altman BV garandeert dat het Product voldoet aan alle relevante regelgeving en de gebruikelijke eisen die daaraan worden gesteld.
2. Minimale afwijkingen van bijvoorbeeld afmetingen, aantallen, gewicht en kleuren kunnen niet als een tekortkoming van John Altman BV worden aangemerkt.
3. John Altman BV is niet aansprakelijk voor schade, verlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, boetes of kosten die voortvloeien uit een overeenkomst of uit het gebruik van het Product.
4. Als John Altman BV toch aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €1000,00.
5. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van John Altman BV beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van John Altman BV uitkeert.
6. De beperkingen van de aansprakelijkheid uit dit artikel gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van John Altman BV.

Artikel 13 - Verjaringstermijn
De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen John Altman BV is één jaar.

Artikel 14 - Intellectueel eigendom
1. John Altman BV garandeert dat de Producten geen inbreuk maken op Nederlandse intellectuele eigendomsrechten.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, houdt John Altman BV alle intellectuele eigendomsrechten op de geleverde Producten, plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de
hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

Artikel 15 - Geheimhouding en privacy
1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zullen Partijen alle informatie van elkaar geheimhouden tegenover derden.
2. John Altman BV zal de informatie die door de Klant gegeven is niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor deze informatie is gegeven, behalve als John Altman BV optreedt in een procedure waarbij deze gegevens van belang kunnen zijn.
3. Partijen zullen de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, aanbiedingen, rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van elkaar niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 16 - Opzegging
1. John Altman BV heeft het recht de overeenkomst met de Klant per direct op te zeggen, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, als de Klant:
1. in staat van faillissement wordt verklaard;
2. surseance van betaling wordt verleend;
3. een andere wettelijke of informele schuldsaneringsregeling aanvraagt;
4. door executoriaal beslag wordt getroffen;
5. door conservatoir beslag wordt getroffen en dit beslag niet binnen 30 dagen wordt opgeheven; of
6. onder curatele of onder bewind wordt gesteld.
2. Na opzegging blijft het artikel 'Eigendomsvoorbehoud' tussen Partijen geldig.

Artikel 17 - Overmacht
1. John Altman BV mag in geval van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden mag elk van beide Partijen de overeenkomst ontbinden, zonder
dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
2. Als John Altman BV haar verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag John Altman BV het nagekomen deel factureren.

Artikel 18 - Nietigheid
Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 19 - Strijdige clausule
In het geval dat deze algemene leveringsvoorwaarden en een overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen afspraken.

Artikel 20 - Toepasselijk recht
Nederlands recht.

Artikel 21 - Bevoegde rechter
Amsterdam.